Information Piracy/Chính sách bảo mật

1. Collected Information/Thu thập thông tin

When you use the social network - 123456789.vn(123456789.vn or 123456789.vn), we may collect your information with the scope as follow:

- Personal information: We collect the information you choose to register and share with us when setting up a new account or update the existing account. This type of information includes your name, phone number, birthday, ID number, email.

- General information: We collect device-specific information, such as the hardware model and the version of 123456789.vn you are using on your phone to upgrade the Service and provide the support to user.

- Location information: If you agree to share your location, your location information will be stored in our server in order to help you share information with your friends and optimize the searching engine.

- Contact information: Your contact, fans, friend list are stored in our server in order to optimize your experience and help you better connect with your friends and other people. Your contact, fans, friend list are not published or disclosed for any other purpose without your consent.

Khi bạn sử dụng mạng xã hội 123456789.vn (123456789.vn hoặc 123456789.vn), chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn với phạm vi như sau:

- Thông tin cá nhân: chúng tôi thu thập các thông tin bạn chọn để đăng ký và cung cấp cho chúng tôi để đăng ký tài khoản mới hoặc cập nhật thông tin tài khoản. Các loại thông tin bao gồm: tên, số điện thoại, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, địa chỉ email;

Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại của bạn, thông số phần cứng, thông tin phiên bản 123456789.vn mà bạn đang sử dụng để nâng cấp chất lượng Dịch vụ và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người dùng;

- Thông tin vị trí của bạn: nếu bạn đồng ý chia sẻ vị trí của mình, dữ liệu về vị trí địa lý của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ nhằm giúp bạn chia sẻ thông tin với bạn bè và tối ưu công cụ tìm kiếm;

- Thông tin liên hệ: chúng tôi sẽ lưu trữ danh bạ, người theo dõi và danh sách bạn bè của bạn trên máy chủ nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng và hỗ trợ tốt nhất cho bạn trong việc kết nối với bạn bè và những người khác. Danh bạ, người theo dõi và danh sách bạn bè của bạn sẽ không được công bố hoặc tiết lộ vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự đồng ý của bạn;

2. Use of the collected information/Sử dụng thông tin thu thập

We use all of the information to generate, provide and support the Services better. The purpose is to:

- Develop, operate, improve, deliver, maintain, and protect the Service.

- Communicate with you about our Services and let you know about our policies and terms. We also use your information to respond to you when you contact us.

- Enhance the safety and security of Services.

- Verify your identity and prevent the fake, fraud or other unauthorized or illegal activity.

- Enforce our Terms of Service and other usage policies.

Chúng tôi sử dụng thông tin để tổng hợp, cung cấp và hỗ trợ dịch vụ tốt hơn. Mục đích là:

- Phát triển, vận hành, nâng cao, duy trì, cung cấp và bảo vệ Dịch vụ;

- Liên hệ với bạn về Dịch vụ và thông báo cho bạn các chính sách sử dụng có liên quan. Chúng tôi cũng đồng thời sử dụng thông tin này để trao đổi với bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi.

- Đảm bảo tính an toàn và bảo mật của Dịch vụ.

- Xác thực thông tin của bạn và ngăn chặn các hành vi mạo danh, lừa đảo và các hành vi bất hợp pháp khác.

- Thực thi Quy Định Sử Dụng Dịch Vụ và các chính sách sử dụng khác.

3. Information Piracy/Bảo mật thông tin

The information we collect is for the purpose providing the Service ONLY. It is not to transferred and/or shared to any third parties in any circumstance, except requested by law or competent authority.

Thông tin mà chúng tôi thu thập CHỈ DÀNH cho mục đích cung cấp Dịch vụ. Thông tin này không được bán và/hoặc chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba nào trong bất kỳ trường hợp nào, trừ khi theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.